Tn is;=jdo@ fïc¾ fckrd,a lu,a .=kr;ak fuf,i mjdihs lshd
Mar 06, 2017 12:04 pm 6402 Views
msßmqka foaYhla fjkqfjka f;audj hgf;a mej;ajqkq úh;au. 2017 jd¾Isl iuqÆfõ§ fïc¾ fckrd,a lu,a .=kr;ak cd;sl wdrlaIdj .ek l;d l, wdldrh

.d,af,a isiq úfrdaO;d WKqiqï''
Jun 22, 2017 09:09 pm6557 Views
kdid wdh;kh wk;=re w.jhs…
Jun 08, 2017 11:22 am6672 Views
yuqodj ;=, úYd, fkdikaiqka;djhla''
Jun 08, 2017 11:21 am6760 Views
.dÆ mdrg uqyqo f.dv.,hs ) iqkdñhla hehs ck;dj ìhfjhs
Jun 06, 2017 11:49 am6795 Views
uyskaof. wmsghs" md,s; whsfh WUghs tl;eklÈ tl. fjkak mq¿jka” ) ksfhdacH weu;s md,s; .ek ixÔj ;enQ f*ianqla igyk
Jun 05, 2017 09:31 pm6695 Views
,kavka kqjr wo wÆhu t,a, jQ ;%ia; m%ydrfha iÔú o¾Yk ^VIDEO&
Jun 04, 2017 09:15 am6864 Views
All Stories
uf.a pß­;­hg iudk pß; ,eì,d keye
Jun 03, 2017 09:17 pm174 Views
fld<U)kqjr mdf¾ f¾ia mÈk kjl ks<sh ieñhd ksid ks<slu w;ayßhs@ )
May 25, 2017 01:09 pm235 Views
mqnqÿ p;=rx. ‍f.a fmïj;sh udIs uq,ajrg ~ri÷k~ g fy<slrhs'
May 01, 2017 08:42 pm308 Views
y;rfofkla tl;=fj,d wÆ;a l;djlg uq, mqr,d
Apr 29, 2017 06:12 am368 Views
Ñ;%mg jeäfhkau ye¥ wOHlaIljre ljqo@
Apr 29, 2017 06:09 am286 Views
,nk wjqreoafoa uf.a ;ksh ueflkjd
Dec 17, 2016 07:59 am458 Views
uu f.dvla ir< flfkla- biqß kfjdaoHd rx.kS
Nov 14, 2016 07:59 am435 Views
udkqISh ne£ï .ek lshk wÆ;au fg,s kdgHh- wreujka;S
Nov 05, 2016 07:35 am511 Views
rx.kh fjkqfjka jqK;a fldgg w¢kafka keye
Nov 05, 2016 07:32 am438 Views
y¾IK foúhka ug ÿka ;E.a.la
Aug 20, 2016 10:53 am717 Views
uu uf.a rx.kh .ek ;Dma;su;a keye
Aug 14, 2016 09:33 pm644 Views
iyDo wmf.a .S;uh wdpdrh
Aug 10, 2016 09:33 am386 Views
Two individuals linked to robbery in Keselwatta arrested
May 23, 2017 12:41 pm

The robbery which had occurred last Monday (15), involved gold jewellery worth Rs.4929500 and foreign currency worth Rs. 579500 being stolen from a house on Bandaranayake lane, in Keselwatta.
Three buried alive due to earth slip in Mawanella
May 23, 2017 12:41 pm
An earth slip in Mawanella that occurred today (23)  buried three individuals, of which one was declared dead after being hospitalized. The individual was admitted to the Mawanella Base Hospital, where he later passed away. 
lections can be held once amendment bill is passed – Election Commission
May 23, 2017 12:40 pm
Elections can be held once the amendment bill with regard to local government elections is passed in the parliament, National Election Commission states.
-- Copyright © 2016 pinibidu.net. All Rights Reserved --